VNVN

Thông tin về chính sách bảo mật của trang web này

Thông tin

Trang này đưa ra mô tả về các cách thức quản lý trang web này về mặt xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng truy cập trang web. Căn cứ vào Điều 13 của Nghị định lập pháp Ý số 196/2003 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin này cũng được cung cấp liên quan đến những người tương tác với các dịch vụ website của Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., có thể truy cập điện tử từ liên kết: http://www.danieli.com tương ứng với trang chủ của trang Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A..

Thông tin chỉ được cung cấp cho trang web hiện tại của Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. và không cung cấp cho các trang web khác mà người dùng có thể truy cập qua liên kết. Thông tin cũng dựa trên Khuyến nghị số 2/2001 mà các cơ quan có thẩm quyền của Châu Âu về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong nhóm do Điều 29 của chỉ thị 95/46 / CE, được thông qua vào ngày 17 tháng 5 năm 2001 nhằm xác định các yêu cầu tối thiểu đối với việc thu thập dữ liệu cá nhân trực tuyến và đặc biệt hơn là các phương pháp, thời gian và bản chất của thông tin mà chủ sở hữu dữ liệu phải cung cấp cho người dùng khi liên kết sau đến các trang web, bất kể mục đích của kết nối. Khuyến nghị và mô tả ngắn gọn về các mục tiêu của nó được đưa ra trên các trang khác của trang web này.

Đơn vị nắm giữ dữ liệu

Do việc truy cập trang web này, dữ liệu liên quan đến những người được xác định hoặc có thể nhận dạng có thể được xử lý. Chủ sở hữu dữ liệu là Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., có trụ sở tại Via Nazionale, 41 – 33042 Buttrio (UD) – Ý.

Vị trí lưu trữ dữ liệu

Việc xử lý dữ liệu liên quan đến các dịch vụ web của trang web này diễn ra tại địa điểm đã nói ở trên của Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. và chỉ được thực hiện bởi nhân viên được chỉ định cho mục đích hoặc nhân viên có thể được chỉ định thực hiện bảo trì không thường xuyên. Không có dữ liệu nào phát sinh từ dịch vụ web được lưu hành hoặc truyền đạt ra bên ngoài công ty, trừ khi có quy định khác ở đây.

Dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi những người dùng yêu cầu gửi thông tin (bản tin, CD-ROM, bản tin, báo cáo hàng năm, câu trả lời cho các câu hỏi, tài liệu và pháp lệnh, v.v.) được sử dụng cho mục đích duy nhất là thực hiện dịch vụ hoặc hiệu suất được yêu cầu và chỉ được thông báo cho bên thứ ba trong trường hợp duy nhất cần thiết cho mục đích này.

Các loại dữ liệu được xử lý

Dữ liệu trình duyệt

Các hệ thống máy tính và quy trình phần mềm dành cho hoạt động của trang web này có thể thu được, trong quá trình hoạt động bình thường, một số dữ liệu cá nhân được truyền ngầm trong việc sử dụng các giao thức truyền thông Internet.

Dữ liệu nói trên không được thu thập để xác định người dùng, tuy nhiên về bản chất, có thể thông qua quá trình xử lý và liên kết với dữ liệu do bên thứ ba nắm giữ, cho phép xác định người dùng. Danh mục dữ liệu này bao gồm địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính được sử dụng bởi người dùng truy cập trang web này, địa chỉ trong ký hiệu URI (Uniform Resource Identity) của các tài nguyên được yêu cầu, thời gian yêu cầu, phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu tới máy chủ, kích thước của tệp trả lời thu được, mã số cho biết trạng thái trả lời do máy chủ đưa ra (thành công, lỗi, v.v.) và các thông số khác liên quan đến hệ điều hành và môi trường máy tính của người dùng.

Những dữ liệu này được sử dụng cho mục đích duy nhất là thu thập thông tin thống kê và ẩn danh về việc sử dụng trang web và để kiểm tra hoạt động bình thường của nó, và sẽ bị xóa ngay sau khi xử lý. Dữ liệu có thể được sử dụng để xác định trách nhiệm trong trường hợp có thể xảy ra tội phạm máy tính đối với trang web: ngăn chặn trường hợp này, vì mọi thứ sẽ tồn tại dưới dạng dữ liệu trên danh bạ web không tồn tại lâu hơn bảy ngày.

Dữ liệu do người dùng tự nguyện cung cấp

Việc gửi email tùy chọn, rõ ràng và tự nguyện đến các địa chỉ được nêu trên trang web này đòi hỏi phải có được địa chỉ của người gửi sau đó, cần thiết để phản hồi các yêu cầu và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác có trong email.

Thông tin tóm tắt cụ thể sẽ dần dần được báo cáo hoặc hiển thị trên các trang của website cung cấp các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.

Cookies

Không có dữ liệu cá nhân của người dùng được cố tình lấy bởi trang web. Các cookie, kể cả cookie liên tục như hệ thống theo dõi người dùng để thu thập thông tin cá nhân đều không được sử dụng.

Việc sử dụng cookie phiên (không được lưu trữ vĩnh viễn trong máy tính của người dùng và được xóa khi đóng trình duyệt) bị giới hạn nghiêm ngặt trong việc truyền nhận dạng phiên (được tạo bởi các số ngẫu nhiên do máy chủ tạo ra) cần thiết để cho phép duyệt trang web an toàn và hiệu quả.

Cookie phiên được sử dụng trên trang web này không sử dụng các kỹ thuật máy tính khác có thể gây tổn hại đến tính bảo mật khi duyệt của người dùng và không cho phép thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân của người dùng.

Tính chất tùy chọn của việc cung cấp dữ liệu

Ngoài những gì được chỉ định cho dữ liệu duyệt web, người dùng có thể tự do cung cấp dữ liệu cá nhân có trong các biểu mẫu yêu cầu.

Các yêu cầu sẽ không thể thực hiện được khi người dùng từ chối cung cấp thông tin.

Phương pháp xử lý

Dữ liệu cá nhân được xử lý bằng các công cụ tự động trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích thu thập.

Các biện pháp an toàn cụ thể được áp dụng để ngăn chặn việc mất dữ liệu, sử dụng bất hợp pháp hoặc không chính xác và truy cập trái phép.

Quyền của những bên có liên quan

Bất cứ ai có dữ liệu cá nhân đều có quyền yêu cầu được xác nhận về sự tồn tại hoặc cách khác của cùng một dữ liệu và được thông báo về nội dung và nguồn gốc của chúng, kiểm tra tính chính xác của chúng và yêu cầu tích hợp hoặc cập nhật hoặc sửa chữa (Điều 7 của Nghị định lập pháp Ý số 196/2003).

Dựa trên Điều khoản này, họ cũng có quyền yêu cầu hủy bỏ, ẩn danh hoặc chặn dữ liệu được xử lý bất hợp pháp, và phản đối trong mọi trường hợp, vì lý do hợp pháp.

Các yêu cầu liên quan đến vấn đề này có thể được gửi tới Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Via Nazionale, 41 – 33042 Buttrio (UD) – Ý, E-Mail: info@danieli.com.

Tài liệu này cấu thành chính sách bảo mật của trang web này sẽ được cập nhật.